Extremadura TV

Extremadura TV

Transponder2026
Frequency11.50850 GHz11.59700 GHz
PolarizationVV
Mode{DVB-S MPEG-2}{DVB-S MPEG-2}
SR2200022000
FEC5/65/6
PCRPID7131401
VPID7131401
Time
Teletextnono